ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  249  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 2132033
อนุบาลปีที่ 312820
ประถมศึกษาปีที่ 1151732
ประถมศึกษาปีที่ 2211233
ประถมศึกษาปีที่ 3152237
ประถมศึกษาปีที่ 4121527
ประถมศึกษาปีที่ 5161430
ประถมศึกษาปีที่ 6132437
รวม117132249
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด249