ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  243  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเพศรวม1) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  45  คน2) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  34  คน3) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  90  คน4) จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)   30 คน5) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 256) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  (ปีปัจจุบัน) –  คน7) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดี เด่นที่ได้รับ) แข่งขันประกวดเวทีไทย  จำนวน  3  คน       แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 จำนวน  15   คน แข่งขันกีฬาอำเภอคลองหาด  จำนวน  10  คน       
ชายหญิง
อ.1อ.2อ.3-1215-819-2034
รวม272754
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
20151216121792514152311294026313528
รวม9297189
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด119124243