วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“วิชาการนำหน้า กีฬาเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม เด่นล้ำความสะอาด สามัคคีราษฎร์บำรุง”

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เน้นคุณค่าความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเคียงข้างให้ความร่วมมือการจัดการศึกษา

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการ  มีส่วนร่วมของชุมชน