ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  233  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 28917
อนุบาลปีที่ 3151934
ประถมศึกษาปีที่ 1121022
ประถมศึกษาปีที่ 2151631
ประถมศึกษาปีที่ 319928
ประถมศึกษาปีที่ 4152237
ประถมศึกษาปีที่ 5161531
ประถมศึกษาปีที่ 6171633
รวม117116233
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด233
สอบถามได้ค่ะ