ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  218  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 2121123
อนุบาลปีที่ 381018
ประถมศึกษาปีที่ 1131730
ประถมศึกษาปีที่ 2121224
ประถมศึกษาปีที่ 3171532
ประถมศึกษาปีที่ 418725
ประถมศึกษาปีที่ 5162036
ประถมศึกษาปีที่ 6141630
รวม110108218
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด218