ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  215  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 2111223
อนุบาลปีที่ 3121123
ประถมศึกษาปีที่ 181018
ประถมศึกษาปีที่ 2121830
ประถมศึกษาปีที่ 3131124
ประถมศึกษาปีที่ 4151732
ประถมศึกษาปีที่ 519827
ประถมศึกษาปีที่ 6172138
รวม107108215
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด215