โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอ  คลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27260  โทรศัพท์  037-247822   mail : samarkkeeradbumrung@sk1edu.go.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  2  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนทั้งหมด 243 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  15  คน  ผู้บริหาร  1 คน  มีเขตพื้นที่บริการ  10  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง, หมู่ที่  2 บ้านหนองแวง, หมู่ที่ 3 บ้านกุดโดน, หมู่ที่  4  บ้านโนนประดู่, หมู่ที่  5  บ้านคลองทราย, หมู่ที่  6 บ้านหนองคาย, หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 8 บ้านคลองวังจิก,  หมู่ที่ 9 บ้านการบินไทย และหมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า (ตำบลไทรทอง)

ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2523  โดยราษฎร หมู่ที่  9 ตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี  สมัยนั้น  นำโดยนายจุ่น  เสือจ้อย  นายฉิ่ง  สาระกูล  และนายผิน  เกตุศรี  ร่วมกันสละทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง    มีอาคารเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 12  เมตร 2 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนักเรียน 59 คน โดยมี นายธวัช  ครองสกุล  ครูโรงเรียน บ้านคลองมะนาว  มาทำการสอน และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันนางปราณี  บรรณสาร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2561  จนถึงปัจจุบันเวลา  –  ปี  9  เดือน