วิสัยทัศน์

ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมการ  มีส่วนร่วมของชุมชน

คำขวัญของโรงเรียน

“วิชาการนำหน้า กีฬาเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม เด่นล้ำความสะอาด สามัคคีราษฎร์บำรุง”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ทักทาย ไหว้สวย มากด้วยคุณธรรม”