การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน (ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต) เป็นจำนวนเงินคนละ 500 บาท

สอบถามได้ค่ะ