การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้รับคะแนน 96.48 ลำดับ AA ลำดับที่ 4

สอบถามได้ค่ะ