ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

              วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1/2563 & การดำเนินการภาคเรียนที่ 2 /2563 

               ขอขอบคุณ นายสะอาด วอนเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการฯที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ พร้อมให้ความร่วมมือและให้คำชี้แนะกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

สอบถามได้ค่ะ