อ่านเขียนต้องได้

การดำเนินงาน ”จุดเน้นที่ 1 อ่านเขียนต้องได้” นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงและคณะครูได้คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)มาฝึกอ่านและฝึกเขียนในชั่วโมงสุดท้ายทุกวันและอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังทุกวัน

สอบถามได้ค่ะ