ครูดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ประเภทครูผู้สอน จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อยกย่องครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน

สอบถามได้ค่ะ