รอง ผอ.สพป.สระแก้วเขต 1 และคณะ เยี่ยม ดญ.ณัฐณิชา นราทร

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สก1 นางสาวลออ แก้วศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายกิตติมศักดิ์ พลเดช ศึกษานิเทศก์ ผอ.ปราณี บรรณสาร ผอ.ประกันเล็ก โพธิชัย ผอ.ศศิสร บุญสุคนธกุล ผอ.ณัฐญา แก้วพลงาม และกลุ่มส่งเสริมฯทุกท่านที่เมตตามาเยี่ยม ดญ.ณัฐณิชา นราทร นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่โดนไฟไหม้ตลอดลำตัว ณ ตึก ICU โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ