สอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ดำเนินการสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564

สอบถามได้ค่ะ