ชั้นอนุบาลปีที่ 3

องค์ประกอบที่ 2.1 บุคลิกภาพของครู

องค์ประกอบที่ 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู