Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว ในการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง […]

อบรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยกา […]

รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้นักเรียนปลอดภัยและรู้เท่าทันภัยคุกคาม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยก […]

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยก […]

มอบเงินอุดหนุนแมบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มต่อเนื่อง)

วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม &n […]

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม  สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566  นางปราณี  บ […]

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำน […]

อบรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”

วัน 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้ […]