Category Archives: ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ครูดีศรีสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ […]

ครูดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไ […]

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รางวัลเกี […]

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง […]

ผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข

ทางโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ […]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป […]

โครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโ […]