ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน


องค์ประกอบที่ 2.1 บุคลิกภาพของครู

องค์ประกอบที่ 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน