ครูและบุคลากร

นางสมศรี สมยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางจิราภรณ์ นนทะวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา มีพวงผล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางนาฏยา โชติไธสง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวภัทรนันท์ ศิริไทย

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นางสาวกนกพร บุตรดี

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรทิพย์ ปักเกตุ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : ปฐมวัย
นายเอกชัย จังพล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : พลศึกษา
างสาวปิยพรรณ บุญมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิกุณทอง คะโลรัมย์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวสมจิตร มั่นกู้

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวสรารัตน์ สมยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ