ครูและบุคลากร

นางสมศรี สมยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางกาญจนา แสงเพ็ชร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ภาษาไทย
นางจิราภรณ์ นนทะวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางนาฏยา โชติไธสง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวจินตนา มีพวงผล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวกนกพร บุตรดี

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทรนันท์ ศิริไทย

ตำแหน่ง ครู

วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นางสาวพรทิพย์ ปักเกตุ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : ปฐมวัย
นายทรงศักดิ์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : พลศึกษา
นายเอกชัย จังพล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอก : สังคมศึกษา

นางสาวพิกุณทอง คะโลรัมย์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวสมจิตร มั่นกู้

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสุภา พลายน้อย

ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวสรารัตน์ สมยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ