นางปราณี . บรรณสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดสระแก้ว

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จึงได้กำหนดหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอาชีพเพื่อเป็นการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล รวมทั้งเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ ซึ่งโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนทักษะอาชีพสู่สถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก ให้แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชน ในการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันพอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้สู่การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่นักเรียนและชุมชนให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป

SMKR News