นางจิราภรณ์ นนทะวงษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา มีพวงผล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวภัทรนันท์ ศิริไทย

ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นางสาวพรทิพย์ ปักเกตุ

ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก : ปฐมวัย
นายทรงศักดิ์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก : พลศึกษา
นายเอกชัย จังพล

ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวปิยพรรณ บุญมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวมธุรส อดทน

ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาววิจิตตรา
เงียบกระโทก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวจารวี ดียิ่ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวสรารัตน์ สมยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิกุณทอง
คะโลรัมย์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวสมจิตร มั่นกู้

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิชาเอก : ปฐมวัย