หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง    กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม              (ตัวอย่าง)เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 1ป. 2ป. 3ป. 4ป. 5ป. 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  – ภาษาไทย200200200160160160
  – คณิตศาสตร์200200200160160160
  – วิทยาศาสตร์404040808080
  – สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม404040808080
  – ประวัติศาสตร์404040404040
  – สุขศึกษาและพลศึกษา404040808080
  – ศิลปะ404040404040
  – การงานอาชีพและเทคโนโลยี404040808080
  – ภาษาต่างประเทศ200200200120120120
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)840840840840840840
รายวิชาเพิ่มเติม
    หน้าที่พลเมือง404040404040
    คอมพิวเตอร์404040404040
รวมรายวิชาเพิ่มเติม808080808080
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • กิจกรรมแนะแนว   •กิจกรรมนักเรียน         ลูกเสือ-เนตรนารี         ชุมนุมตามความสนใจ   •กิจกรรมเพื่อสังคมและ     สาธารณประโยชน์40
403010
40
403010
40
403010
40
403010
40
403010
40
403010
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120120120120120120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,040  ชั่วโมง/ปี