O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนตุลาคม 2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
เดือนเมษายน 2566

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566