O37 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
SAR ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)