ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

องค์ประกอบที่ 2.1 บุคลิกภาพของครู

องค์ประกอบที่ 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู