Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และป้องกันยาเสพติด

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู […]

ตรวจการให้บริการทางทันตกรรมในเด็กประถมศึกษาของ รพสต.บ้านหนองแวง

วันอังคารที่  8  สิงหาคม  2566นางปราณี  บรรณสาร  ผู้อำน […]

ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยกา […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำน […]

ร่วมประชุมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้ […]

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสามัคคีราษฎร […]

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร วันเกียรติยศ และร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้ […]

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวย […]