นิเทศการสอนคณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศการสอนคณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูเอกชัย จังพล คุณครูภัทรนันท์ ศิริไทย คุณครูสมศรี สมยา และช่วงบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อทบทวนแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

สอบถามได้ค่ะ