ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทีมงาน ICT
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
โดย ผอ. อนนท์ หันทยุง อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

สอบถามได้ค่ะ