ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทีมงาน ICT
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ครั้งที่ 2 ในสาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ