Category Archives: ครูและบุคลากร

ครูดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไ […]

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รางวัลเกี […]

รับชมการถ่ายทอดสด ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันจันทร์ที่ 4 มกราคมนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรี […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโร […]

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้ […]

ผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข

ทางโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ […]